BOTOND – Adatvédelmi Tájékoztató

#1 Általános rendelkezések

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása:

 • “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
  bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
  megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­
  hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • “adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
  személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
  céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
  név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
  az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • “adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • “felhasználó”: az a természetes személy, aki kapcsolatba lépett a chatbottal;
 • “külső szolgáltató”: 
 • “chatbot”: az a szoftver, mely egy/több kommunikációs csatorna mögött foglal helyet és a két fél közötti üzenetváltást automatizálja;
 • “BOTOND” : a szolgáltató által létrehozott platform, amely működteti a chatbotokat;
 • “platform” : jól behatárolható jellemzőkkel rendelkező számítógépes hardver- vagy szoftver-környezet. Jelen tájékoztatóban előforduló platformok szoftverkörnyezetek;
 • “chatplatform” : azok a szoftverkörnyezetek, melyeket a bottal összekötve a botot megrendelő cégek képesek lesznek kommunikálni automatikusan a felhasználóikkal (Például: Facebook, Telegram)

Adatkezelő: “FeralSystems” Ötvös Gyula Csaba E.V.
Kezelt adatok a következő fejezetben.

További adatkezelők: A chatplatformok, amelyeken az üzenetváltások történnek (Facebook, Telegram).

#2 A kezelt adatok köre

BOTOND platform botjai a következő adatokat menti és kezeli függetlenül az adatvédelmi tájékoztató elfogadásától:

 • Egy visszafordíthatatlan algoritmus segítségével legenerált egyedi azonosítót (bot működéséhez szükséges). Ebből az azonosítóból semmilyen módon nem lehet visszafejteni a felhasználó adott chatplatform azonosítóját.
 • 15 napig a velük folytatott beszélgetést, hogy egy esetleges hiba esetén vissza lehessen követni a hiba forrását
 • A botnak küldött legutolsó üzenet időpontját
 • A bottal történt kommunikáció során bekért adatokat (például a település, aminek az időjárását kérte le egy időjárás előrejelző bot segítségével)

Miután a Felhasználó elfogadta ezt a tájékoztatót a következő adatok kerülnek chatplatformtól függően felhasználásra:

 • Felhasználó platformon belüli azonosítója (Ennek a segítségével tudunk a Felhasználónak értesítést küldeni és így tudjuk a feliratkozását teljesíteni)
 • Keresztnév (Facebook és Telegram, ha publikusra van állítva)
 • Vezetéknév (Facebook és Telegram, ha publikusra van állítva)
 • Felhasználónév (Telegram, ha publikusra van állítva)

Ezekhez az adatokhoz egyedül a platform fejlesztői férhetnek hozzá. A botot megrendelő cégek csak az anonimizált statisztikákat kapják meg. A chatplatformok adatkezelésébe nincs beleszólásunk, de nekik az adatkezelési szabályzatát Felhasználó már elfogadta mielőtt bármelyik botunkkal felvette volna a kapcsolatot (például Facebook regisztráció közben).

#3 Cookie részletes leírása

Egyedül a Webes driver segítségével működtetett chatbot rak működési cookie-t a felhasználó gépére. Ebben a cookie-ban egy ID-t tárolunk el, hogy a bot érzékelje, ha már beszélt a felhasználó vele. Facebook és Telegram bot esetén a megfelelő chatplatform helyez el cookie-t, mely működésébe nekünk nincs beleszólásunk.

#4 Az adatkezelés célja, jogalapja

Ebben a fejezetben tételesen le kell írni, hogy milyen tényleges célok miatt kezelünk adatokat:

Az adatkezelések célja:

 • Felhasználóval való kapcsolattartás
 • Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • Felhasználók jogainak védelme;
 • Anonimizált botstatisztikák, elemzések készítése;
 • Az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • Egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Webshop kisegítő bot szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

#5 Az adatkezelés elvei és időtartalma

15 napig tároljuk a felhasználók beszélgetéseit a botjainkkal és a rendszer logokat.

Statisztika készítése érdekében titkosított azonosítót tárolunk,

Ha egy felhasználó 90 napig nem beszélt a bottal, vagy adatainak törlését kérte, a titkosított azonosító kivételével minden adatot automatikusan törlünk.

Ha a törlés után újra felveszi a kapcsolatot a bottal, akkor a Felhasználó azonosítóját újra aktiváljuk, de, ha már egyszer elfogadta jelen tájékoztatót, a plusz szolgáltatásokhoz újra el kell fogadnia.

#6 A felhasználói jogok tisztázása

A felhasználónak joga van:

 • tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról az aktuális boton keresztül, e-mailben vagy írásban
 • kérni a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
 • kérni a személyes adatok korlátozását
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen

#7 Külső szolgáltatók nevesítése

Külső szolgáltatók:

 • Facebook
 • Telegram

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az botok szolgáltatójaként nem ismerjük az átvett adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a külső szolgáltatók miként használják. Erre vonatkozó további információkat a külső szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatában talál.

#8 Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.